Deelnemersregelement

ALGEMEEN

Challenge the City 2017 wordt georganiseerd door Tilburgse Studentenvereniging (T.S.V.) Plato en Challenge the City, een commissie binnen T.S.V. Plato (hierna: de commissie). Uitvoering geschiedt door de commissie.

Deelname aan Challenge the City 2017 kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan Challenge the City 2017 betekent dat de inhoud van dit reglement geacht wordt bekend te zijn bij de deelnemer en door hem/haar geaccepteerd wordt.

LEIDING

Challenge the City 2017 staat onder algemene leiding van de voorzitter. Deze zal worden aangesteld door de commissie.

DEELNAME

Deelname aan Challenge the City 2017 geschiedt geheel op eigen risico. T.S.V. Plato en de commissie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens aantoonbare schuld van de organisatie en door haar aangestelde vrijwilligers.


Tevens aanvaarden T.S.V. Plato en de commissie geen aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade door een deelnemer aan het parcours. Het betreden van het parcours geschiedt geheel op eigen risico.


De organisatie is gerechtigd een deelnemer uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de organisatie onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dat op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van Challenge the City 2017, door de organisatie noodzakelijk wordt geacht.


Hierover is geen correspondentie mogelijk.

VEILIGHEID

Instructies/aanwijzingen van de organisatie, hulpdiensten en/of vrijwilligers moeten direct en stipt opgevolgd worden.


Tijdens Challenge the City 2017 blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van een verstrekte vergunning, uitdrukkelijk anders is aangegeven.


De organisatie behoudt zich het recht het parcours op bepaalde delen te wijzigen of het gehele evenement af te gelasten op grond van: bijzondere omstandigheden, extreme weersomstandigheden en/of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en/of openbare veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het ‘calamiteitenplan’ van Challenge the City 2017 onmiddellijk in werking.


In geval van afgelasting, genoemd onder punt 9, zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.

INSCHRIJVING

Inschrijving voor Challenge the City 2017 is mogelijk via www.challengethecity.nl, waarbij doorverwezen wordt naar Ticketmaster.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
Inschrijving is mogelijk tot en met 16 juni 2017, 23.59 uur.

De organisatie kan besluiten de inschrijving te stoppen wanneer het maximaal aantal deelnemers van 1200 personen bereikt is.
Bij annulering vóór 17 juni 2017, 00.00 uur zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden. Het toegangsbewijs is echter wel overdraagbaar.
Bij afwezigheid van de loper op de dag zelf (no-show), wordt wederom geen restitutie verleend.

UITSLUITINGEN

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de Challenge the City 2017 met honden (al dan niet aangelijnd), rolstoelen, kinderwagens, skeelers, skates of driewielers.

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel of door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de organisatie. Een begeleider dient instructies van de organisatie onmiddellijk uit te voeren.

TIJDSLIMIET

De start van de run is verdeeld in verschillende lichtingen. Bij de fysieke aanmelding (dus niet de digitale inschrijving) worden instructies gegeven met betrekking tot de start. Deze dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

De eerste lichting deelnemers start om 19.30 uur.

De laatste lichting deelnemers start om 20.30 uur.

Er is geen tijdslimiet aan de run verbonden. Het parcours sluit om 21.30 uur.

PRIVACY

De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De organisatie garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze uitsluitend ten behoeve van Challenge the City te gebruiken.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden van Challenge the City zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

TENSLOTTE

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Daar waar in dit reglement sprake is van een deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of andermans eigendommen en geen afval achter te laten buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen.

Dit reglement is onverkort van toepassing op Challenge the City 2017, vastgesteld door T.S.V. Plato en de commissie en is vanaf 10-04-2017 van kracht.